Strona główna Rada fundacji Zarząd fundacji Kontakt
STATUT

AKTUALNOŚCIEDUKACJA

PRZYJAZNA SZKOŁA

PODUSZKA DLA MALUSZKA

KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA

KONFERENCJA STUDENCKA

SYMPATYCY

PODARUJ 1%

DZIAŁANIA FUNDACJI

ZDROWO ŻYJ!

PRACA LEKARZY Z SCCS

MATERIAŁY REKLAMOWE

PARKING

GALERIAA R C H I W U M

Projekt EURO-OPIEKA

AKTUALNOŚCI - 2012

AKTUALNOŚCI - 2011

AKTUALNOŚCI - 2010

AKTUALNOŚCI - 2009

ZARZĄD

Strona główna

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2004 roku prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji. Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wnastępujących obszarach:

 • podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych,

 • prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

 • wspierania osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej,

 • promocji i organizacji wolontariatu.
Wsparcie realizowane jest w szczególności poprzez:
 • finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, związanych z działalnością Śląskiego Centrum Chorób Serca,

 • finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych,

 • doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową (stypendia, staże krajowe i zagraniczne, nagrody),

 • współorganizowanie targów i konferencji naukowych,

 • popularyzacja osiągnięć związanych z leczeniem chorób serca i transplantacją narządów,

 • prowadzenie ogólnopolskiego programu "TAK dla transplantacji",

 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym lub prowadzącym działalność społecznie użyteczną,

 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej na rzecz dzieci leczonych na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantologicznych - program "Wszystkie dzieci są nasze".

W 2012 roku Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu została wpisana przez WUP w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.24/00247/2012.

Osoba fizyczna lub prawna, która wesprze Fundację kwotą 25 tys. zł (jednorazowo lub łącznie w ciągu 2 lat), otrzyma tytuł Honorowego Członka wspierającego Fundację-Sympatyka wspierającego Fundację oraz pamiątkową grafikę.

Śląskie Centrum Chorób Serca.


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu należy do wiodących ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych w Polsce i poza granicami naszego kraju. Jest liderem w rankingach polskich szpitali.

Misja Śląskiego Centrum Chorób Serca:
Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Aby przejść na stronę Śląskiego Centrum Chorób Serca proszę kliknąć w logo.

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) - utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci.

Projekt pn. Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) - utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci, zaplanowany do realizacji na lata 2010-2014, stanowi medyczne i logistyczne uzupełnienie koncepcji stworzenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, na istniejącej bazie diagnostyczno-leczniczej wraz z planowaną inwestycją, interdyscyplinarnego centrum leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach serca, płuc i naczyń. Objęcie pacjentów, dorosłych i dzieci, kompleksową, zadaniową opieką medyczną umożliwi skuteczną realizację jednego z nadrzędnych celów polityki zdrowotnej, którym jest zmniejszenie śmiertelności chorych z ciężkimi stanami sercowo-naczyniowymi.

Utworzenie w module C nowocześnie wyposażonego oddziału transplantacji płuc, serca i płuc przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia w polskiej medycynie przeszczepów płuc, serca, płuco-serca, dając szanse na uratowanie życia także chorym z mukowiscydozą. W chwili obecnej w Polsce nie wykonuje się regularnie transplantacji płuc u dorosłych i dzieci chorych na mukowiscydozę z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i możliwości zagwarantowania uniknięcia zakażenia pozostałym leczonym chorym.

Więcej informacji na temat rozbudowy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Nowy szpital Śląskiego Centrum Chorób Serca jest już otwarty. Sprostaliśmy wyzwaniu - po 25 latach mamy nowy Szpital, doświadczony, świetnie wyszkolony Zespół, warunki, by jeszcze lepiej wypełniać misję Szpitala. W nowym budynku znalazły się Poradnie Specjalistyczne oraz Oddziały Kardiologii Dzieci i Dorosłych (obiekt Medyczno-Administracyjny pn. "Przychodni, Oddziału Transplantologii Płuc, Serca, Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej, Kardiologii i Angiologii oraz części administracyjnej dla SCCS w Zabrzu").

Węcej informacji na temat budowy obiektu - www.sccs.plFundacja od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każda osoba fizyczna może wspomóc działania naszej Fundacji poprzez podarowanie 1% podatku dochodowego. Dodatkowo, każda osoba fizyczna i prawna może wesprzeć cele statutowe Fundacji w dowolnym zakresie, przekazując środki pieniężne na konto bankowe Fundacji. W przypadku otrzymania darowizny od osoby fizycznej, Fundacja wystawia potwierdzenie jej otrzymania, co stanowi podstawę do odpisania tej kwoty w wysokości do 6% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku otrzymania darowizny od osoby prawnej, jest możliwy odpis do 10% dochodu.

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prowadzi program "Tak dla Transplantacji".

PAMIĘTAJ! Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411):
 1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
 2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
 3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
41-800 Zabrze, ul. Wolności 182
I piętro, pok. 42, 43, 44, 45

NIP: 648-251-70-05
Regon: 278324069
KRS: 0000219230

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Zabrzu
Nr konta: 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905