Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Statut Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 

STATUT
FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA

[Tekst Jednolity]

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca zwaną dalej "Fundacją" ustanowili:
  1. Marian Zembala
  2. Urszula Gąsior
  3. Lech Poloński
  4. Mariusz Gąsior
  5. Zbigniew Kalarus
  6. Jacek Białkowski
  7. Piotr Knapik
  8. Andrzej Stachurski
  9. Andrzej Delebiński
  10. Teresa Piątek
  11. Teresa Zielińska
  12. Grażyna Szymura
  13. Tadeusz Bujak - zwani dalej Fundatorem.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U. 91.46. poz. 203, tekst jednolity/, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873/ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

 

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również działać poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.
 4. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji t.j. "Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca".
 5. Fundacja może używać skrótu nazwy "FSCCS" oraz znaku graficznego, jak i własnej odznaki, które ustanowione będą odrębnymi uchwałami Zarządu Fundacji.
 6. Fundacja działa jako organizacja pożytku publicznego.

 

§ 2 a.

/skreślony/

 

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

 

§ 3.

1.Fundacja prowadzi działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz nauki i edukacji. Celem działania Fundacji jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz:

- podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych,

- prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

2. Cel ten realizowany będzie w szczególności poprzez:

2.1.Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

2.2.Finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej oraz zakup i dokonywanie darowizn sprzętu i aparatury związanej z działalnością określoną w pkt. 1. niniejszego paragrafu.

2.3.Doskonalenie kadr związanych z działalnością określoną w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w tym w obszarze zdrowia publicznego poprzez:

- fundowanie stypendiów naukowych,

- współudział w organizowaniu i finansowaniu stażów krajowych i zagranicznych,

- popularyzacja osiągnięć i dokonań związanych z leczeniem chorób serca,

- organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych związanych z - działalnością określoną w pkt. 1. niniejszego paragrafu, samodzielnie lub na drodze współpracy,

- prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej lecznictwa chorób serca w zakresie wymienionym w § 3 pkt.1.,

- finansowanie bądź dofinansowywanie badań i prac wdrożeniowych związanych z działalnością określoną w pkt. 1. niniejszego paragrafu,

- finansowanie różnych form dokształcania,

2.4. Wspieranie działań administracyjnych Śląskiego Centrum Chorób Serca związanych z promocją i ochroną zdrowia.

2.5. Promocja i organizacja wolontariatu.

2.6. Udzielanie pomocy oraz wsparcia rzeczowego lub finansowego osobom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.7. Organizowanie zbiórek publicznych.

2.8. Organizowanie imprez, z których dochód przeznaczony jest na cel określony w pkt 1 niniejszego paragrafu.

2.9. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym lub prowadzącym działalność społecznie użyteczną.

2.10. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej na rzecz dzieci leczonych na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych.

2.11. Udzielanie pomocy oraz wsparcia rzeczowego lub finansowego na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2.12. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, co w perspektywie powinno przyczynić się do rozwoju medycyny, a przede wszystkim kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii.

2.13. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym przede wszystkim społeczności osób dorosłych i dzieci leczonych na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych, wspólnot osób po przeszczepach serca i innych organów i ich asymilację w społecznościach lokalnych.

2.14. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość w obszarze kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii.

2.15. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia, jego zagrożeń oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społecznym.

2.16. Edukacja zdrowotna, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.

2.17. Opracowywanie, wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia, aktywizujących do dbałości o zdrowie.

2.18. Opracowywanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki chorób

2.19. Działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno – ekonomicznych, oraz zagrożeń dla zdrowia w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.

2.20. Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozeznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

2.21. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowa publicznego.

2.22. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2.23. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

 

-  opieka nad osobami po operacjach, udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej,

 

- wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami,

 

- organizacja spotkań integracyjnych, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

 

3. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

4. W sferze zadań publicznych wymienionych w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 6, 14, 27, 33, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja prowadzi:

a. działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie –

- szkół wyższych /PKD 85.42.B/

- działalności szpitali /PKD 86.10.Z/

b. działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

- działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów /PKD 82.30.Z/

- pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej /PKD 85.59.B/

- praktyki lekarskiej ogólnej /PKD 86.21.Z/

- praktyki lekarskiej specjalistycznej /PKD 86.22.Z/

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania /PKD 55.20.Z/

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna /KD 56.29.Z/

- pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej /PKD 86.90. E/

                                                                               Rozdział III

 

                                                                     Majątek i dochody Fundacji.

 

                                                                                        §4.

1.Fundacja gromadzi środki finansowe i materialne oraz wydatkuje je na cele określone w § 3 niniejszego statutu.

 

                                                                                         §5.

 

1.Majątek Fundacji składa się z:

1.1Funduszu założycielskiego w wysokości 1300,00 w tym na działalność gospodarczą 1000,00 złotych.

1.2. Dochodów i środków uzyskanych w toku działania Fundacji.

 

2.Dochodami Fundacji są w szczególności:

2.1. Darowizny.

2.2. Subwencje, dotacje, granty, spadki lub zapisy.

2.3. Nieruchomości i ruchomości

2.4. Odsetki bankowe od zgromadzonych kapitałów.

2.5. Przychody z majątku Fundacji.

2.6. Wpływy ze zbiórek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów.

2.7.Nawiązki sądowe.

2.8.Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmuje Rada Fundacji.

4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

5. Fundacja nie może przekazywać  majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

6. Fundacja nie może wykorzystywać jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

7. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

                                                                            Rozdział IV

                                                                       Organy Fundacji

 

                                                                                    § 6.

 

Organami Fundacji są: 

 

1.Rada Fundacji

2.Zarząd Fundacji

                                                                                       § 7.

1.Rada Fundacji składa się z 7 – 9 osób w tym Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz pięciu członków, wybranych przez Fundatora zwykłą większością głosów.

2.Zasady działania Rady Fundacji i miejsce odbywania posiedzeń określi regulamin Rady uchwalony przez Radę Fundacji.

3.Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

4.Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, w tym Prezesa i jego Zastępców.

5.Rada Fundacji jest organem kontrolnym działalności Zarządu Fundacji.

6.Rada Fundacji dokonuje analizy i oceny pracy Zarządu, jego sprawozdań corocznych i finansowych, zatwierdza regulamin działalności Zarządu, podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju Fundacji i kierunkach wydatkowania środków.

7.Rada Fundacji zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku lub częściej w razie potrzeby.

8.Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

9.Przebieg posiedzenia i uchwały Rady Fundacji muszą być ujęte w formie pisemnej, bowiem stanowią one przegląd prac i działalności Rady.

10. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów.

11. Członek Rady Fundacji sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji może być odwołany z tej funkcji przed upływem kadencji Rady Fundacji.

12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

                                                                                            § 8.

1. Zarząd Fundacji może liczyć od 3 do 10 osób i składa się z:

1.1. Prezesa

1.2. od 1 do 2 Zastępców 

1.3. od 1 do 7 Członków Zarządu.

2.Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.

3.Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania:

3.1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

3.2. Zarządza Fundacją i jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3.3. Zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji.

a. Może tworzyć i likwidować zakłady gospodarcze.

b. Decyduje o każdorazowym przyjęciu składników majątku określonych w §5 p. 2.

4. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji zarówno roczne jak i okresowe na wniosek Rady.

5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

6.Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

7. Każdy z członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna z zastrzeżeniem pkt.6 przez Radę Fundacji.

8. Umowę o pracę bądź inną umowę cywilnoprawną z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji w uzgodnieniu z Radą Fundacji, umowy o pracę bądź powołania do pracy w Fundacji dla Członków Zarządu zawiera bądź dokonuje Prezes Fundacji w bezpośrednim uzgodnieniu z Radą Fundacji. 

Z tytułu powołania członkowi Zarządu lub Zastępcy Prezesa może przysługiwać wynagrodzenie określone przez Prezesa Zarządu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu dla Prezesa Zarządu określa Przewodniczący Rady.

9. Osobami uprawnionymi do reprezentacji Fundacji są: Prezes Zarządu wraz z Zastępcą lub innym członkiem Zarządu albo Zastępca Prezesa wraz z  innym członkiem Zarządu.

10.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

                                                                                  Rozdział V

                                                           Działalność gospodarcza Fundacji

                                                                                    § 8a

1.Fundacja może tworzyć różne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także może wchodzić w spółki prawa handlowego lub w przedsiębiorstwa mieszane.

2.Dla osiągnięcia celów Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą,

bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione zakłady gospodarcze w zakresie :

- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych / PKD 72.19 Z

- pozostałej działalności związanej ze sportem/ PKD 93.19 Z

- pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej/ PKD 93.29 Z

- pozostałej działalności wydawniczej/ PKD 58.19 Z

3.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację jej celów statutowych.

 

                                                                          Rozdział VI 

Postanowienia końcowe.

 

                                                                                   § 9.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

 

                                                                                  §10.

Dla realizacji celów określonych w statucie Fundacji, może ona łączyć się z innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji.

 

                                                                                  § 11.

Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

 

 

 

                                                                                  § 12.

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

 

                                                                                 § 13.

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji z chwilą niemożności realizowania celów statutowych podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

 

                                                                                 § 14.

Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji wnioski odnośnie sposobu i zakresu wykorzystania majątku Fundacji i realizuje je po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

                                                                                § 15.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

                                                                                § 16.

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Również z tą chwilą rozpoczyna oficjalną działalność Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§4.

 1. Fundacja gromadzi środki finansowe i materialne oraz wydatkuje je na cele określone w § 3. niniejszego statutu.

 

§5.

 1. Majątek Fundacji składa się z:
  1. Funduszu założycielskiego w wysokości 1300,00 w tym na działalność gospodarczą 1000,00 złotych.
  2. Dochodów i środków uzyskanych w toku działania Fundacji.
 2. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  1. Darowizny.
  2. Subwencje, dotacje, granty, spadki lub zapisy.
  3. Nieruchomości i ruchomości.
  4. Odsetki bankowe od zgromadzonych kapitałów.
  5. Przychody z majątku Fundacji.
  6. Wpływy ze zbiórek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów.
  7. Nawiązki sądowe.
  8. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmuje Rada Fundacji.
 4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Fundacja nie może wykorzystywać jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 7. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 6.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

 

§ 7.

 1. Rada Fundacji składa się z 7-9 osób, w tym Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz pięciu członków, wybranych przez Fundatora zwykłą większością głosów.
 2. Zasady działania Rady Fundacji i miejsce odbywania posiedzeń określi regulamin Rady uchwalony przez Radę Fundacji.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
 4. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, w tym Prezesa i jego Zastępców.
 5. Rada Fundacji jest organem kontrolnym działalności Zarządu Fundacji.
 6. Rada Fundacji dokonuje analizy i oceny pracy Zarządu, jego sprawozdań corocznych i finansowych, zatwierdza regulamin działalności Zarządu, podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju Fundacji i kierunkach wydatkowania środków.
 7. Rada Fundacji zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku lub częściej w razie potrzeby.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
 9. Przebieg posiedzenia i uchwały Rady Fundacji muszą być ujęte w formie pisemnej, bowiem stanowią one przegląd prac i działalności Rady.
 10. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów.
 11. Członek Rady Fundacji sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji może być odwołany z tej funkcji przed upływem kadencji Rady Fundacji.
 12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 8.

 1. Zarząd Fundacji może liczyć od 3 do 10 osób i składa się z:
  1. Prezesa
  2. od 1 do 2 Zastępców
  3. od 1 do 7 Członków Zarządu.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania:
  1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
  2. Zarządza Fundacją i jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  3. Zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji.
   1. Może tworzyć i likwidować zakłady gospodarcze.
   2. Decyduje o każdorazowym przyjęciu składników majątku określonych w §5 p.2.
 4. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji zarówno roczne, jak i okresowe na wniosek Rady.
 5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
 6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 7. Każdy z członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna z zastrzeżeniem pkt.6 przez Radę Fundacji.
 8. Umowę o pracę bądź inną umowę cywilnoprawną z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji w uzgodnieniu z Radą Fundacji, umowy o pracę bądź powołania do pracy w Fundacji dla Członków Zarządu zawiera bądź dokonuje Prezes Fundacji w bezpośrednim uzgodnieniu z Radą Fundacji. Z tytułu powołania członkowi Zarządu lub Zastępcy Prezesa może przysługiwać wynagrodzenie określone przez Prezesa Zarządu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu dla Prezesa Zarządu określa Przewodniczący Rady.
 9. Osobami uprawnionymi do reprezentacji Fundacji są: Prezes Zarządu wraz z Zastępcą lub innym członkiem Zarządu albo Zastępca Prezesa wraz z innym członkiem Zarządu.
 10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 8a

 1. Fundacja może tworzyć różne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także może wchodzić w spółki prawa handlowego lub w przedsiębiorstwa mieszane.
 2. Dla osiągnięcia celów Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione zakłady gospodarcze w zakresie:
  1. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych/ PKD 72.19 Z
  2. pozostałej działalności związanej ze sportem/ PKD 93.19 Z
  3. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej/ PKD 93.29 Z
  4. pozostałej działalności wydawniczej/ PKD 58.19 Z
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację jej celów statutowych.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 9.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

 

§10.

Dla realizacji celów określonych w statucie Fundacji, może ona łączyć się z innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji.

 

§ 11.

Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

 

§ 12.

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

 

§ 13.

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji z chwilą niemożności realizowania celów statutowych podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

 

§ 14.

Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji wnioski odnośnie sposobu i zakresu wykorzystania majątku Fundacji i realizuje je po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

 

§ 15.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 16.

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Również z tą chwilą rozpoczyna oficjalną działalność Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu.

Partnerzy fundacji